Irizar i3

Irizar i3

Autobus Irizar I3  zapewnia bezstopniowy dostÄ™p do pojazdu jednoczeÅ›nie zachowujÄ…c wszystkie cechy i przymioty rodziny pojazdów Irizar w zakresie bezpieczeÅ„stwa, wiarygodnoÅ›ci, ekonomiki,  usÅ‚ug i gwarancji wÅ‚aÅ›ciwej firmie Irizar. DoÅ›wiadczenie zebrane przez Irizar umożliwiÅ‚o nam opracowanie pojazdu wykonanego z materiaÅ‚ów najwyższej jakoÅ›ci. Nasze rozwiÄ…zania sÄ… niezawodne i funkcjonalne. Zoptymalizowano ciężar i rozplanowanie pojazdu, zmaksymalizowano dynamikÄ™ pojazdu, zachowujÄ…c cechy bezpieczeÅ„stwa i wytrzymaÅ‚oÅ›ci. BryÅ‚Ä™ pojazdu zaprojektowano zgodnie z surowymi przepisami R/66.02, skupiajÄ…c siÄ™ na poprawie zachowania siÄ™ pojazdu w razie zderzenia czoÅ‚owego oraz w zakresie sztywnoÅ›ci dachu.

Dowiedz się więcej
Irizar i4

Irizar i4

Irizar i4 zostaÅ‚ stworzony specjalnie z myÅ›lÄ… o drogach miejskich i miÄ™dzymiastowych. W rezultacie jest to autobus idealny na potrzeby transportu miejskiego, krótkodystansowego, szkolnego lub firmowego. Utrzymuje wszystkie standardy jakoÅ›ci, komfortu, niezawodnoÅ›ci i bezpieczeÅ„stwa charakteryzujÄ…ce produkty Irizar..

Jednym z priorytetów Irizar jest ciÄ…gÅ‚e zmniejszanie zużycia paliwa i emisji CO2, które to zostaÅ‚y uwzglÄ™dnione w projekcie nowego Irizar i4.

Irizar i4 zostaÅ‚ stworzony przy uwzglÄ™dnieniu najbardziej wymagajÄ…cych parametrów, co czyni z niego wyjÄ…tkowo wytrzymaÅ‚y i niezawodny pojazd. Niezawodność jest kluczowa we wszystkich opracowaniach, dziaÅ‚aniach, projektach, produktach firmy IRIZAR.

Dowiedz się więcej
Irizar i2e

Irizar i6

Irizar i2e oferuje eko-przyjazne rozwiÄ…zanie dla miast w zakresie e-mobilnoÅ›ci i odpowiada na bieżące i przyszÅ‚e potrzeby transportu miejskiego. Już od fazy projektowania i planowania nacisk kÅ‚adziony jest  na max wydajność  energetycznÄ…, co ma zwiÄ™kszać zasiÄ™g pojazdu oraz zoptymalizować zarzÄ…dzanie pod koniec okresu eksploatacyjnego.

Autobus może poszczycić siÄ™ niskim Å›ladem wÄ™glowym – rzÄ™du 8.45 g CO2/eq/km (na osobo-kilometr).W porównaniu do typowego autobusu z silnikiem spalinowym, zapobiega siÄ™ emisji ok. 800 ton CO2 w caÅ‚ym okresie eksploatacyjnym pojazdu. Ta liczba w sposób jasny podaje różnice miedzy wartoÅ›ciami emisji, pochodzÄ…cymi z akumulatorów oraz silników spalinowych.

Dowiedz się więcej
Irizar i6s

Irizar i6s

Autokar i6S zaprojektowano bazujÄ…c na najnowszych osiÄ…gniÄ™ciach technologicznych, z dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o najdrobniejsze szczegóÅ‚y.

Wersja i6S oferuje szerokÄ… gamÄ™ autobusów integralnych, hybrydowych oraz elektrycznych, a także autokarów wycieczkowych. Irizar proponuje swoim klientom rozwiÄ…zania, które projektuje siÄ™ i tworzy po to, aby zaoferować to, co najlepsze. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliÅ›my ofertÄ™  finansowania, kontrakty serwisowo naprawcze a także korzystne warunki wymiany używanego pojazdu na nowy.

Ciesz się pełnym zakresem usług serwisowych 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

Dowiedz się więcej
Irizar i8

Irizar i8

Irizar, lider w sektorze transportu pasażerskiego o ponad 125-letniej historii, prezentuje nowÄ… generacjÄ™ autokarów. Model i8 jest sumÄ… najnowoczeÅ›niejszych rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych. Oferuje także bogatÄ… w szczegóÅ‚y estetykÄ™ wynikajÄ…cÄ… z doÅ›wiadczenia marki Irizar oraz jej ciÄ…gÅ‚ego dążenia do innowacji.

Irizar i8, najlepszy w swojej klasie, ma być ikonÄ…, filarem, na którym Irizar bÄ™dzie budować swojÄ… przyszÅ‚ość w sektorze usÅ‚ug przewozowych. Pojazd ten – o dynamicznym ksztaÅ‚cie i innowacyjnej technologii – jest  bowiem wzorem jakoÅ›ci, solidnoÅ›ci i niezawodnoÅ›ci.

ŹródÅ‚em natchnienia w trakcie projektowania modelu i8 byÅ‚y badania dotyczÄ…ce zmian w  tempie życia potencjalnych pasażerów.

Dowiedz się więcej
Irizar ie bus

Irizar ie bus

Oferta Irizar ie bus stanowi eko-przyjazne i eko-wydajne rozwiÄ…zanie dla ruchu miejskiego, a także odpowiada na obecne oraz przyszÅ‚e potrzeby w zakresie transportu miejskiego. Od fazy projektowej i planowania, nacisk kÅ‚adzie siÄ™ na osiÄ…ganie możliwie najwiÄ™kszej energii, wydajnoÅ›ci, zwiÄ™kszajÄ…c zakres pojazdu oraz optymalizujÄ…c dÅ‚ugość jego żywota eksploatacyjnego. Argumentem przemawiajÄ…cym za tym rozwiÄ…zaniem jest przede wszystkim jego caÅ‚kowite bezpieczeÅ„stwo, niezawodność oraz ekonomia, ze sprawdzonÄ… dÅ‚ugoÅ›ciÄ… żywota eksploatacyjnego akumulatora. Ponadto oferujemy wiele możliwoÅ›ci wykonania modelu na specjalne  zamówienie klienta, z gwarancjÄ… kompleksowej konserwacji i serwisu przez caÅ‚y żywot eksploatacyjny danego modelu

Dowiedz się więcej