irizar ie bus

irizar ie bus

Firma Irizar e-mobility oferuje asortyment autobusów, obejmujÄ…cy modele  Irizar ie bus  oraz Irizar ie tram

Autobus Irizar ie bus

Oferta Irizar ie bus stanowi eko-przyjazne i eko-wydajne rozwiÄ…zanie dla ruchu miejskiego, a także odpowiada na obecne oraz przyszÅ‚e potrzeby w zakresie transportu miejskiego. Od fazy projektowej i planowania, nacisk kÅ‚adzie siÄ™ na osiÄ…ganie możliwie najwiÄ™kszej energii, wydajnoÅ›ci, zwiÄ™kszajÄ…c zakres pojazdu oraz optymalizujÄ…c dÅ‚ugość jego żywota eksploatacyjnego. Argumentem przemawiajÄ…cym za tym rozwiÄ…zaniem jest przede wszystkim jego caÅ‚kowite bezpieczeÅ„stwo, niezawodność oraz ekonomia, ze sprawdzonÄ… dÅ‚ugoÅ›ciÄ… żywota eksploatacyjnego akumulatora. Ponadto oferujemy wiele możliwoÅ›ci wykonania modelu na specjalne  zamówienie klienta, z gwarancjÄ… kompleksowej konserwacji i serwisu przez caÅ‚y żywot eksploatacyjny danego modelu.

Obecnie model autobusu o dÅ‚ugoÅ›ci 12 m wykorzystuje siÄ™ na peÅ‚nÄ… skalÄ™ w szeregu miast Europy. Oferujemy PaÅ„stwu także wersjÄ™ o dÅ‚ugoÅ›ci 10.8 m oraz model przegubowy 18 m w dwóch wariantach – 100% napÄ™du elektrycznego, zero emisji.

Zarówno wersja Irizar ie bus o dÅ‚ugoÅ›ci 18 m, jak i Irizar ie tram stanowiÄ… efektywne rozwiÄ…zanie dla szybkiego transportu w poÅ‚Ä…czeniu z pantografowym ukÅ‚adem Å‚adowania. Pojazdy te wykorzystujÄ… technologiÄ™ najnowszej generacji, która Å‚Ä…czy w sobie wszystkie gÅ‚ówne ukÅ‚ady infrastruktury wymaganej do Å‚adowania, trakcji i magazynowania energii, opracowane w obrÄ™bie Grupy Irizar.

Irizar ie tram – tramwaj na asfalcie

Irizar ie tram to  autobus przegubowy, o dÅ‚ugoÅ›ci 18 m. Przegubowiec, którego estetyka uwzglÄ™dnia cechy tramwaju, oparta o zaÅ‚ożenie, że to design stanowi o atrakcyjnoÅ›ci usÅ‚ugi, wziÄ™to także pod uwagÄ™ komfort mieszkaÅ„ca.

PoÅ‚Ä…czenie dużej przestrzeni pasażerskiej, Å‚atwość dostÄ™pu i opracowanie wnÄ™trza tramwaju, przy zerowej emisji, stanowiÄ… DNA tego nowego pojazdu. Irizar ie tram oferuje rozwiÄ…zanie projektowe zaczynajÄ…ce siÄ™ od jÄ™zyka estetycznego, który jest minimalistyczny, pozbawiony ozdób. CaÅ‚y projekt odpowiadaj szczególnym aspektom funkcjonalnym, stanowiÄ…c o tożsamoÅ›ci pojazdu oraz wyglÄ…dzie, Å‚atwo rozpoznawanym wÅ›ród pasażerów.

JednÄ… z najbardziej typowych cech projektowych sÄ… chromowe krawÄ™dzie dokoÅ‚a nadwozia pojazdu. UmożliwiajÄ… one natychmiastowe jego rozpoznawanie i kreujÄ… wrażenie jego odmiennoÅ›ci od innych, podobnych pojazdów. Taki projekt krawÄ™dzi pojazdu jest zwiÄ…zany z jego znakiem firmowym.

KrawÄ™dzie chromowe znajdujÄ… siÄ™ dokoÅ‚a wielkich szklanych powierzchni bocznych –dziÄ™ki temu  powstaje coÅ› w rodzaju pÅ‚ótna malarskiego, na którym odbija siÄ™ krajobraz, przez który przejeżdża pojazd. Przód emanuje elegancjÄ… i pÅ‚ynnoÅ›ciÄ…, a duża przeszklona powierzchnia przywoÅ‚uje na myÅ›l dziedzictwo tramwajów, co w poÅ‚Ä…czeniu z caÅ‚oÅ›ciÄ… optyki opartej na diodach LED, umieszczonych w pierÅ›cieniach na krawÄ™dzi, przydaje pojazdowi zÅ‚ożony, awangardowy wyglÄ…d, przy zachowaniu racjonalnoÅ›ci i poziomu technologicznego. TyÅ‚  pojazdu  zrywa z forma szeÅ›ciennÄ… – jest to kolejny z naszych gÅ‚ównych atutów estetycznych.

Innowacyjny, inspirujÄ…cy design oznacza porzucenie klasycznych kodów transportowych i uwydatnia czar miasta poprzez odbijanie jego kulturowej różnorodnoÅ›ci. Każdy jeden szczegóÅ‚ pojazdu zostaÅ‚ dopracowany pod kÄ…tem estetyki, np. koÅ‚paki czy lusterka wsteczne zastÄ…pione kamerami, które wyÅ›wietlajÄ… swe obrazy na dwu ekranach wewnÄ…trz pojazdu, po obu stronach kierowcy.