Irizar i8

Irizar i8

DZIEŁO UNIKALNEJ TECHNOLOGII 

Nowa Era: nowa wizja

Irizar, lider w sektorze transportu pasażerskiego o ponad 125-letniej historii, prezentuje nowÄ… generacjÄ™ autokarów. Model i8 jest sumÄ… najnowoczeÅ›niejszych rozwiÄ…zaÅ„ technologicznych. Oferuje także bogatÄ… w szczegóÅ‚y estetykÄ™ wynikajÄ…cÄ… z doÅ›wiadczenia marki Irizar oraz jej ciÄ…gÅ‚ego dążenia do innowacji.

Irizar i8, najlepszy w swojej klasie, ma być ikonÄ…, filarem, na którym Irizar bÄ™dzie budować swojÄ… przyszÅ‚ość w sektorze usÅ‚ug przewozowych. Pojazd ten – o dynamicznym ksztaÅ‚cie i innowacyjnej technologii – jest  bowiem wzorem jakoÅ›ci, solidnoÅ›ci i niezawodnoÅ›ci.

DziÄ™ki i8 Grupa Irizar umacnia swojÄ… pozycjÄ™ w sektorze autokarów luksusowych. Tym razem marka koncentruje siÄ™ na technologii i ekologii, oferujÄ…c swoim nabywcom prestiż oraz wyjÄ…tkowy komfort kierowcom i pasażerom.

ŹródÅ‚em natchnienia w trakcie projektowania modelu i8 byÅ‚y badania dotyczÄ…ce zmian w  tempie życia potencjalnych pasażerów. Koncentracja na nowych technologiach oraz dbaÅ‚ość o  Å›rodowisko to jedne z gÅ‚ównych inspiracji by stworzyć nowÄ… liniÄ™ luksusowych autokarów.

 

ZAPROJEKTOWANY DLA NIEZAWODNYCH PRZEÅ»YĆ. 

Model i8 podkreÅ›la tożsamość i charakter marki Irizar. ÅšmiaÅ‚a linia, która pÅ‚ynie wzdÅ‚uż caÅ‚ego autobusu, a której charakter ma wiÄ™cej wspólnego z projektowaniem nowoczesnych samochodów, niż konwencjonalnych autobusów stanowi jasny, mocny przekaz. Model i8 jest zarazem Å›miaÅ‚y i wyrafinowany, harmonijny i pÅ‚ynny.

Przód autokaru wyróżnia atrakcyjne wykoÅ„czenie w ksztaÅ‚cie litery „V”, które dodatkowo podkreÅ›lone zostaÅ‚o przez stylowe, peÅ‚ne Å›wiatÅ‚a LED. Futurystyczny wyglÄ…d pojazdu dopeÅ‚niajÄ… oÅ›wietlenie oraz nietypowe, nowoczesne szyby.

TyÅ‚ autobusu jest równie sugestywny. Mocne linie podkreÅ›lone zostaÅ‚y emblematem w ksztaÅ‚cie litery „V”. Å»aluzje powietrzne okrywajÄ…ce komorÄ™ silnika dopasowane sÄ… do stylu autobusu. Tylne Å›wiatÅ‚a w technologii LED, opracowane zostaÅ‚y specjalnie dla i8 w najnowoczeÅ›niejszej technologii. Tylni spoiler dachowy zintegrowany z kamerÄ… cofania uzupeÅ‚nia rzeźbÄ™ autobusu.

W tej stylizacji, Irizar I8 to uosobienie trzech potężnych cech.

SÄ… nimi zaufanie, sztuka i elegancja.

 

SYMFONIA DLA ZMYSŁÓW

Podróżowanie w Irizar  i8  jest wyjÄ…tkowym doÅ›wiadczeniem. WnÄ™trze tego pojazdu odzwierciedla wrażenie wywoÅ‚ane  przez rzeźbÄ™ wyglÄ…du zewnÄ™trznego.

ÅšmiaÅ‚ość projektu, dziÄ™ki wyjÄ…tkowej uwadze przykÅ‚adanej do nawet najdrobniejszych detali (22 calowe ekrany wysokiej rozdzielczoÅ›ci, oÅ›wietlenie LED w lampach dachowych, przeÅ‚Ä…czniki pojemnoÅ›ciowe …) zapewnia maksymalny komfort wszystkim pasażerom.

Irizar i8 charakteryzuje siÄ™ pÅ‚askÄ… podÅ‚ogÄ…, co generuje wiÄ™kszÄ… powierzchniÄ™ oraz przestrzeÅ„ miÄ™dzy pasażerami, a także pozwala na optymalnÄ… izolacjÄ™ haÅ‚asu oraz drgaÅ„. Wszystko to, by zapewnić pasażerom unikalne doÅ›wiadczenia w trakcie podróży.

Nowe fotele dopeÅ‚niajÄ… elegancki styl autobusu Irizar i8. W tym przypadku pojÄ™cia takie jak komfort, funkcjonalność oraz elastyczność skupiÅ‚y, wraz ze stronÄ… wizualnÄ…, caÅ‚Ä… uwagÄ™ projektantów.  Siedzenia zaprojektowane zostaÅ‚y wspólnie z jednÄ… z wiodÄ…cych firm w Europie i sÄ… nie tylko niezwykle wygodne. PosiadajÄ… także trzypunktowe pasy bezpieczeÅ„stwa, zintegrowane ekrany oraz stoliki, wieszaki oraz uchwyty na napoje.

 

SKUPIAMY SIĘ NA KIEROWCY

Kierowca jest naszym celem. Deska rozdzielcza jest szczególnie ergonomiczna, zostaÅ‚a zaprojektowana tak, aby zapewnić kierowcy maksymalnÄ… satysfakcjÄ™. Instrumenty i ekrany nawigacyjne zostaÅ‚y rozmieszczone w punktach strategicznych pod wzglÄ™dem użytecznoÅ›ci. Wszystkie elementy sterujÄ…ce sÄ… przyjazne dla użytkownika i znajdujÄ… siÄ™ w miejscach sprzyjajÄ…cych ich eksploatacji. ObsÅ‚uga systemu zostaÅ‚a znacznie poprawiona dziÄ™ki joystickowi, szybkiemu dostÄ™powi do menu i kolorowemu ekranowi dotykowemu.

Autokar i8 wyróżnia również nowoczesna i funkcjonalna MMI-konsola centralna wraz z prostym, szybkim dostÄ™pem do menu (kamery, GPS, media, telefon, klimatyzacja…), które integruje wszystkie systemy elektroniczne. Dodatkowo, uczucie komfortu pracy za sterami i8 zapewnia regulacja kierownicy oraz fotela, optymalna widoczność z lusterek wstecznych, a  także peÅ‚na kontrola systemów grzewczych.

Innymi sÅ‚owy i8 opiekuje siÄ™ swoim kierowcÄ…, czyniÄ…c jego pracÄ™ przyjemnÄ… i zapewniajÄ…c mu dobre samopoczucie, co przekÅ‚ada siÄ™ na komfort jazdy pasażerów.

 

TECHNOLOGIA JUTRA

Technologie stworzone przez Irizar majÄ… na celu sprostać licznym wyzwaniom naÅ‚ożonym przez warunki drogowe, zwiÄ…zane z uksztaÅ‚towaniem terenu i rodzajem wspóÅ‚czesnych szos. Dążą one również do zapewnienia dobrego samopoczucia i bezpieczeÅ„stwa, które gwarantujÄ… pasażerom przyjemność i radość z podróży.

Godne uwagi pozostajÄ… również zewnÄ™trzne i wewnÄ™trzne oÅ›wietlenie w technologii LED, a także protokóÅ‚ komunikacyjny, który harmonizuje caÅ‚Ä… elektronikÄ™ autokaru oraz umożliwia rozpoznanie i zbieranie danych za pomocÄ… zÅ‚Ä…cza OBD.  Warto także wspomnieć o systemie wspomagania jazdy  AEBS-LDW, zÅ‚ożonym z kontrolki z ekranem dotykowym i konsoli HMI, który zarzÄ…dza systemami komfortu i rozrywki.

Aby zapewnić idealne warunki podróżowania, w  dachu autokaru i8 oraz pod jego podÅ‚ogÄ… zostaÅ‚y zamontowane innowacyjne systemy cyrkulacji powietrza. MajÄ… one duży wpÅ‚yw na wydajność wentylacji oraz ogrzewania wnÄ™trza.

 

MAKSYMALNA RENTOWNOŚĆ 

IRIZAR doÅ‚ożyÅ‚ wszelkich staraÅ„ aby zwiÄ™kszyć rentowność eksploatacji nowego modelu i8. Nowa generacja silników DAF EURO VI  posiadajÄ…ca ograniczone tarcie wewnÄ™trzne, zmodyfikowany system wtrysku paliwa i inne udoskonalenia pozwoliÅ‚a znaczÄ…co zredukować zużycie paliwa.

Oprogramowanie automatycznej 12-biegowej skrzyni biegów, aerodynamika o niskim wspóÅ‚czynniku tarcia powietrza spowodowana węższym przodem, zapasowa osÅ‚ona koÅ‚a, zmniejszenie masy ciaÅ‚a poprzez zastosowanie stali o wysokiej wytrzymaÅ‚oÅ›ci na rozciÄ…ganie oraz aluminiowe felgi, przyczyniajÄ… siÄ™ do osiÄ…gniÄ™cia celu jakim jest uczynienie autokaru Irizar I8 najbardziej rentownym autokarem w sektorze luksusowym.

MajÄ…c na uwadze maksymalnÄ… rentowność, pracowaliÅ›my nad kosztami napraw i konserwacji. InterwaÅ‚y serwisowe zostaÅ‚y rozszerzone – autokary I8 mogÄ… być prowadzone przez okres do 100.000 kilometrów bez wymiany oleju. Poczynione zostaÅ‚y również duże postÄ™py w redukcji kosztów części zamiennych oraz elementów nadwozia.

Sieć usług serwisowych w dalszym ciągu się rozszerza i oferuje usługi autoryzowanej stacji serwisowej Irizar w zasięgu każdego operatora.

Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej wartoÅ›ci rezydualnej autokaru i8, dziÄ™ki czemu nasi klienci otrzymujÄ… atrakcyjny zwrot z inwestycji oraz gwarancjÄ™ zminimalizowania emisji CO². DecydujÄ…c siÄ™ na zakup Irizara i8 można być pewnym że wybiera siÄ™ najwyższÄ… wartość.

Model i8 kontynuuje filozofiÄ™ marki Irizar zgodnie z którÄ… autokar ma zapewnić odbiorcom najwyższy poziom personalizacji.

Model ten jest oferowany w czterech dÅ‚ugoÅ›ciach, do wyboru sÄ… trzy rodzaje toalet, nowe fotele z dwoma rodzajami tapicerki. DziÄ™ki poziomej podÅ‚odze fotele można montować w systemie: 2+2, 2+1 oraz 1+1. Istnieje możliwość zamontowania różnorodnych systemów multimedialnych. Szeroka gama kolorów oraz różnorodność materiaÅ‚ów pozwala na dodatkowÄ… indywidualizacjÄ™ wnÄ™trza.

PodsumowujÄ…c, i8 można dopasować do wszelkich potrzeb. Ty wiesz co, Irizar wie jak…