Irizar e mobility – ku lepszemu życiu

Irizar e mobility – ku lepszemu życiu

Irizar   e-mobility

Otwarcie pierwszego europejskiego zakÅ‚adu pojazdów elektromobilnych

11 maja w Adana, Gipuzkoa odbyÅ‚o siÄ™ otwarcie zakÅ‚adu pojazdów elekromobilnych firmy Irizar – pierwszego europejskiego zakÅ‚adu pojazdów elektromobilnych. Inwestycja ta kosztowaÅ‚a 75 mln euro, zajmuje obszar 18,000 m2 i mieÅ›ci siÄ™ na prawie 4 ha dziaÅ‚ce.

ZakÅ‚ad  nie bÄ™dzie zajmować siÄ™ jedynie produkcjÄ… autobusów elektrycznych, ale i innych pojazdów przemysÅ‚owych, które uzupeÅ‚niÄ… potrzeby miast w zakresie elektrombilnoÅ›ci. Nowy zakÅ‚ad, którego poczÄ…tkowe moce produkcyjne wynoszÄ… 1,000 pojazdów rocznie zajmie siÄ™ produkcjÄ… pojazdów, oraz ich podstawowych elementów i podzespoÅ‚ów.


Na wstępnym etapie produkcji zakład produkował jeden autobus co trzy dni, obecnie produkuje jeden autobus co dwa dni.

Z uwagi na portfel zamówieÅ„, produkcja podwoi siÄ™ we wrzeÅ›niu i osiÄ…gnie poziom jednego autobusu dziennie.

Przy realizowaniu w/w nowego zakÅ‚adu Irizar e-mobility zastosowano innowacyjne elementy i najnowsze rozwiÄ…zania technologiczne. Szczególny nacisk poÅ‚ożony zostaÅ‚  na kwestie, które dotyczÄ… zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, jak super pÅ‚askie posadzki bez szczelin dylatacyjnych, spawane indukcyjnie poszycie dachowe; oÅ›wietlenie diodowe LED po stronie wewnÄ™trznej i zewnÄ™trznej budynku; scentralizowane sterowanie infrastrukturÄ… budynku oraz mediami zwiÄ…zanymi z procesem produkcyjnym (oÅ›wietlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, ukÅ‚ad pneumatyczny, namioty lakiernicze)..(;ZarzÄ…dzanie pomieszczeniami z dotykowymi elementami sterowania…

Przewidziano także magazyn oraz układ ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem nadmiaru pary generowanej.

ZakÅ‚ad posiada wÅ‚asne tory oraz stanowiska testowe, aby zapewnić wiarygodność i wydajność sprzÄ™tu oraz sprawdzenie technologii stosowanej do produkcji pojazdów, ich elementów i  podzespoÅ‚ów.

Cechy te umożliwiÅ‚y zakÅ‚adowi uzyskanie Å›wiadectwa energetycznego klasy A –najwyższego, jaki można uzyskać w Europie.

Innowacyjny zakÅ‚ad, z zastosowaniem najnowoczeÅ›niejszych zdobyczy  techniki.

Warto podkreÅ›lić wpÅ‚yw tej inwestycji na dobrostan ludnoÅ›ci i tworzeniem nowych miejsc  pracy. Obecnie powstaÅ‚o pierwsze 150 miejsc pracy. W tym roku ich liczba wzroÅ›nie do 200, a w kolejnych 5 latach przewiduje siÄ™, że docelowo ta liczba wzroÅ›nie do 300-500 miejsc pracy.

Innym istotnym aspektem jest program majÄ…cy na celu przyciÄ…ganie talentów oraz wiedzy w celu zwiÄ™kszenia naszego potencjaÅ‚u innowacyjnego oraz opracowanie technologii umożliwiajÄ…cej pokonywanie przyszÅ‚ych wyzwaÅ„. Åšredni wiek techników, a wiÄ™c ludzi, którzy poÅ›wiÄ™cajÄ… siÄ™ i realizujÄ… w nowej inwestycji, a  których celem jest praktyczna transformacja mobilnoÅ›ci wynosi ok. 26 lat.

Pionierska technologia Irizar Group

Asortyment produktów elektromobilnych firmy Irizar obejmuje autobusy i pojazdy elektryczne o zerowej emisji, które sÄ… opracowywane z wykorzystaniem technologii Grupy. Jest to najnowsza, europejska, wiarogodna technologia, z zaawansowanym projektowaniem, Å‚Ä…czÄ…ca w sobie pionierski wkÅ‚ad do techniki w sektorze motoryzacyjnym we wspóÅ‚pracy z najbardziej prestiżowymi oÅ›rodkami badawczo-rozwojowymi w Europie.

Technologie te spełniają wszystkie regulacje europejskie, zostały sprawdzone w laboratoriach Irizar oraz na stanowiskach badawczych, a także w pojazdach eksploatowanych w miastach od 2014 r.

Obecnie Irizar Group  bierze czynny udziaÅ‚ w gÅ‚ównych projektach europejskich dotyczÄ…cych przyszÅ‚ej elektryfikacji miast i pasażerskiego transportu publicznego. Wymiar miÄ™dzynarodowy zauważalny jest w takich projektach, jak jazda autonomiczna, ulepszenia ukÅ‚adów magazynowania energii, wykorzystanie energii, znormalizowanie ukÅ‚adów Å‚adowania, Å‚Ä…cznoÅ›ci, analizy big data,  tudzież sztucznej inteligencji…. Wszystko to bÄ™dzie mieć decydujÄ…ce znaczenie dla nowej generacji czystego, skutecznego, szybkiego, znormalizowanego, inteligentnego transportu i poÅ‚Ä…czeÅ„ sieciowych.

DziÄ™ki innowacjom i technologii Grupy możliwa jest realizacja zamiaru polegajÄ…cego na definitywnym promowaniu mobilnoÅ›ci w miastach z wykorzystaniem autobusu, jako najlepszej alternatywy dla zbiorowych przewozów pasażerskich w Å›rodowiskach miejskich, oraz wysforowanie siÄ™ przez Irizar  na pozycjÄ™ leader’a technologii europejskiej tj. produkcji  100% elektrycznego autobusu miejskiego, o zerowej emisji.

Irizar e-mobility

Produkty i usÅ‚ugi ‘pod klucz’

Irizar e-mobility zaÅ‚ożono z myÅ›lÄ… o znalezieniu  kompleksowych rozwiÄ…zaÅ„ w zakresie elektromobilnoÅ›ci dla miast – tj. produkcja 100% autobusów elektrycznych oraz produkcja i instalowanie podstawowych elementów infrastruktury do Å‚adowania, trakcji  i magazynowania energii; wszystko to opracowano i zaprojektowano z 100% wykorzystaniem technologii Grupy, z gwarancjÄ… i jakoÅ›ciÄ… usÅ‚ug firmy Irizar.

Operator floty pojazdów uzyskuje dodatkowÄ… korzyść -na każdym etapie inwestycji możliwy jest kontakt z firmÄ…, wÅ‚Ä…cznie z serwisem posprzedażnym, konserwacjÄ… i naprawami, dopasowanymi do potrzeb klienta oraz z kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ… pojazdu.

Nowy zakÅ‚ad produkuje autobusy miejskie o dÅ‚ugoÅ›ci 10.8 m i 12 m; jeżdżą one w różnych miastach Europy od 2014 r; produkuje siÄ™ też 18 m autobusy przegubowe, a niedÅ‚ugo rozpocznie siÄ™ produkcja autobusów z podwójnymi przegubami i innych pojazdów elektrycznych.

Asortyment produkcyjny pojazdów elektrycznych firmy Irizar obejmuje obecnie trzy modele: autobus Irizar ie, tramwaj Irizar ie oraz ciężarówka ie Iizar.

ZakÅ‚ad Irizar e-mobility Å›wiadczy także usÅ‚ugi doradcze. DziÄ™ki danym otrzymanym z badaÅ„ nad  energiÄ… na trasach obsÅ‚ugi pasażerskiej (dane  z jazdy, prÄ™dkość, klimat, teren…) Irizar jest w stanie udzielić porad odnoÅ›nie energii, jakÄ… należy doÅ‚adować pojazd, strategii optymalizacyjnej, parametrów mocy, czasów Å‚adowania czy żywota eksploatacyjnego baterii.

Irizar e-mobility prowadzi profilaktycznÄ… i kompleksowÄ… konserwacjÄ™ gÅ‚ównych ukÅ‚adów i podzespoÅ‚ów pojazdu, co znajduje odbicie w kosztach  użytkowania w okresie eksploatacyjnym, w poprawie dostÄ™pnoÅ›ci pojazdu, parametrach eksploatacyjnych oraz wartoÅ›ci rezydualnej. Realizuje siÄ™ to zasadniczo wykorzystujÄ…c narzÄ™dzia monitorujÄ…ce ( drzwi, baterie, klimatyzacja, ogrzewanie, pantograf, ukÅ‚ad zasilania..), co zapewnia dostÄ™pność autobusu, jego niezawodność, optymalizacjÄ™ czasu konserwacji oraz  monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Inteligentna technologia. Oferujemy opÅ‚acalne, najnowsze rozwiÄ…zania a także ciÄ…gÅ‚e aktualizacje wbudowanych ukÅ‚adów tak, aby skutecznie podjąć wyzwanie odnoÅ›nie maksymalizacji żywota eksploatacyjnego każdego pojazdu, co skÅ‚ada siÄ™ na optymalizacjÄ™ wartoÅ›ci aktywów firmy.

Wreszcie, Irizar e-mobility ofertuje na zamówienie system zarzÄ…dzanie flotÄ… pojazdów, który poza kompleksowym monitorowaniem kosztów i efektywnoÅ›ci może zoptymalizować  parametry eksploatacyjnie i  opÅ‚acalność każdej floty pojazdów i zapewnić bezpiecznÄ… jazdÄ™.

Autobus Irizar ie

Ten model autobusu jest caÅ‚kowicie bezpieczny, wiarogodny, opÅ‚acalny, ze sprawdzonym i wypróbowanym zasiÄ™giem oraz sprawnoÅ›ciÄ…; operatorom oferuje siÄ™ znaczne możliwoÅ›ci wyboru opcji na życzenie klienta – chodzi tu o sam produkt, jak i kompleksowÄ… konserwacjÄ™ i serwis przez caÅ‚Ä… dÅ‚ugość żywota eksploatacyjnego pojazdu.

ZasiÄ™g 12m autobusu wynosi 200-220 km, przy Å›redniej prÄ™dkoÅ›ci 15-17 km/h, co zapewnia 14-16 h jazdy  przy dużym ruchu miejskim oraz miÄ™dzy miastami, w różnych warunkach pogodowych; testy potwierdzajÄ… zasiÄ™g i efektywność tych pojazdów.

Od 2014 r w różnych miastach europejskich eksploatowano ponad sto autobusów Irizar, w peÅ‚ni sprawnych, o zerowej emisyjnoÅ›ci.

Obecnie wersja 12 m uzupeÅ‚niana jest o wersjÄ™ 10.8 m oraz przegubowÄ… wersjÄ™ 18 m –wszystkie te pojazdy majÄ… zerowÄ… emisjÄ™ i 100% napÄ™d elektryczny.

Tramwaj Irizar ie

Model ten opracowano w wersjach  12-18 m [wersja przegubowa], z max iloÅ›ciÄ… 155  miejsc pasażerskich. Autobus ten przypomina tramwaj i Å‚Ä…czy w sobie dużą przestrzeÅ„ pasażerskÄ…, Å‚atwość dostÄ™pu oraz wewnÄ™trznÄ… konfiguracjÄ™ tramwaju z elastycznoÅ›ciÄ… autobusu miejskiego.

Tramwaj Irizar ie oferuje wyrazisty, minimalistyczny design, a wszystkie jego cechy odpowiadajÄ… szczególnym aspektom funkcjonalnym pojazdu co sprawia, że jest Å‚atwo rozpoznawalny przez pasażerów i ma on szczególnÄ…  ‘tożsamość’. DostÄ™pność, bezpieczeÅ„stwo, strumieÅ„ przemieszczajÄ…cych siÄ™ pasażerów i ich komfort to natchnienia dla architektów wnÄ™trz , dziÄ™ki czemu wnÄ™trze pojazdu jest jasne, wygodne, przestrzenne, miÅ‚e dla oka i bezpieczne.

DostÄ™p do pojazdu i  ruch pasażerów stajÄ… siÄ™ prostsze dziÄ™ki rozsuwanym drzwiom [do 8 szt.],niskiej podÅ‚odze, rozmieszczeniu miejsc  siedzÄ…cych oraz przejść miedzy nimi, oznaczeniom miejsc siedzÄ…cych z rezerwacjami dla wózków inwalidzkich i dzieciÄ™cych, możliwoÅ›ciÄ… zatrzymania na żądanie [z wizualizacjÄ… i sygnaÅ‚ami dźwiÄ™kowymi], kasownikom, projektem fotela kierowcy i ‘klÄ™czników’ przy, wysokoÅ›ci 250 -270 mm, a to zapewnia  komfortowy dostÄ™p do pojazdu, nie wymagajÄ…cy dużego wysiÅ‚ku.

Dla paÅ„stwa wygody Irizar może zainstalować szeroki zakres osprzÄ™tu, jak Å‚adowarki USB, Wi-Fi, przyciski dla sÅ‚abowidzÄ…cych [Braille’a], póÅ‚ki bagażowe, informacje dla podróżnych, wnÄ™trze winylowe itd.

Ciężarówka ie Irizar

Globalna wizja elektryfikacji miast i poszukiwanie synergii  z infrastrukturÄ… wraz z możliwoÅ›ciami technologicznymi umożliwmiÅ‚y Grupie rozszerzenie jej zakresu produktów o pojazdy przemysÅ‚owe dla miast.